Projekty a poradenstvo pre eurofondy

Rokom 2023 sme ukončili programové obdobie 2014 - 2020 a reálne naštartovali čerpanie z Programu Slovensko 2021 - 2027. V rámci jednotlivých cieľov európskej politiky súdržnosti prispievajúcej k odstraňovaniu hospodárskych, sociálnych a environmentálnych rozdielov a posilnenia jej konkurencieschopnosti sú investície zamerané na podporu v oblastiach:


Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa

 • podpora inovácií
 • rozvoj digitalizácie a internetu
 • ekonomická transformácia
 • podpora pre MSP

Sociálnejšia Európa

 • viac odborných zručností
 • podpora sociálneho začlenenia
 • rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti

Európa bližšie k občanom

 • podpora stratégií vedených na miestnej úrovni
 • udržateľný rozvoj miest v EÚ

Prepojenejšia Európa

 • efektívna mobilita
 • rozširovanie strategických dopravných sietí

Zelenšia, nízkouhlíková Európa

 • obehové hospodárstvo
 • udržateľná mestská mobilita
 • znižovanie energetickej náročnosti a energetická efektívnosť hospodárstva
 • inteligentné energetické systémy, vrátane uskladňovania energie
 • opatrenia týkajúce sa zmeny klímy
 • udržateľné vodné hospodárstvo
 • ochrana prírody a biodiverzity

V rámci európskej územnej spolupráce sa grantová podpora sústreďuje do programov INTERREG VI-A Slovensko-Česko, Maďarsko-Slovensko, Poľsko-Slovensko, Slovensko-Rakúsko a INTRREG NEXT HU-SK-RO-UA. V rámci európskej územnej spolupráce sú to nadnárodné programy INTERREG Danube region Programme 2021-2027, INTERREG Central Europe Programme, či priamo riadené programy Európskou komisie akými sú napr. Program Horizont Európa, Digitálna Európa, Erasmus+, LIFE, Nástroj na prepájanie Európy 2021-2027 (CEF2), Kreatívna Európa alebo EÚ pre zdravie (EU4HEALTH).

Covidové spomalenie ekonomiky a životnej úrovne Európanov si vyžiadalo reakciu EÚ vo forme Plán obnovy a odolnosti. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Slovenská republika má priznanú alokáciu vo výške 6 575 mil. EUR a slovenské subjekty tak majú možnosť čerpať finančné zdroje v oblastiach:


KVALITNÉ VZDELÁVANIE

• Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

• Vzdelávanie pre 21. storočie

• Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl


VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE

• Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

• Lákanie a udržanie talentov


ZELENÁ EKONOMIKA

• Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

• Obnova budov

• Udržateľná doprava

• Dekarbonizácia priemyslu

• Adaptácia na zmenu klímy


LEPŠIE ZDRAVIE

• Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

• Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

• Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť


EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A DIGITALIZÁCIA

• Zlepšenie podnikateľského prostredia

• Reforma justície

• Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

• Digitálne Slovensko

• Zdravé verejné financie


Eurofondy? Plán obnovy? Envirofond? Kultúrne a sociálne granty? Modernizačný fond? Regionálna investičná pomoc? Finančné nástroje?


PRIPRAVUJEME VAŠE ŽIADOSTI

Úspešné čerpanie eurofondov ako aj domácich dotácií si vyžaduje vypracovanie žiadosti, ktorá je v súlade s národnými a európskymi nariadeniami v oblasti čerpania eurofondov. Vypracovanie kvalitnej žiadosti si vyžaduje odborný skúsený tím a čas, ktorý príprave každej žiadosti klienta venujeme. V rámci predprojektovej prípravy overíme oprávnenosť žiadateľa, plánovaného zámeru, miesta realizácie či pripravenosť klienta na jeho realizáciu. Následne spracujeme žiadosť na základe zámeru klienta tak, aby napĺňal všetky zadané kritéria financujúceho programu, pripravíme rozpočet projektu, nevyhnutné štúdie, posudky, analýzy v súlade s podmienkami výzvy. Pripravíme klientovi prílohy, ktoré spolu s projektovou žiadosťou vložíme do digitálneho prostredia a zadministrujeme jej odoslanie na riadiaci či sprostredkovateľský orgán. V prípade potreby doplníme žiadosť o nenávratný finančný príspevok o požadované zmeny.


IMPLEMENTUJEME VAŠE PROJEKTY

Schválený projekt prejde našimi rukami od podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok až po jeho evaluáciu. Projektový manažment resp. riadenie projektu je dosiahnutie cieľa, výstupov a výsledkov projektu prostredníctvom efektívneho nasadenia „know-how“, schopností, nástrojov, techník a prostriedkov do realizácie jednotlivých aktivít v projekte. Pomáhame príjemcovi pomoci s odbornými kapacitami na riadenie projektu. Tím spoločnosti MEDIINVEST Consulting má znalosti a skúsenosti z riadenia projektov od roku 2004 z minulých programových období, či už predvstupových fondov, skráteného programového obdobia 2004 - 2006, z ukončeného programového obdobia 2007 – 2013 a 2014 - 2020. Používame metodiku, pri ktorej sú projekty pripravované a realizované z hľadiska komplexných požiadaviek na stanovenú stratégiu a ciele daného programu, právne, finančné a technické predpisy. Snažíme sa o dodržiavanie SMART princípov a zohľadňujeme životný cyklus projektov v nadväznosti na strategické ciele príjemcu pomoci. Pracujeme metodikou riadenia projektov PRINCE2 a uplatňujeme postupy stanovené v rámci dodržiavania ISO princípov. Plánovanie zdrojov, riadenie rizík, evidencia projektovej dokumentácie či riadenie zmien v projekte sú u nás bežnou implementačnou praxou. Pravidelná komunikácia s klientom a reporting progresu projektu sú našou silnou stránkou. Tieto činnosti sa odohrávajú v našej kancelárii každodenne s cieľom zabezpečiť klientovi odborné poradenstvo „kamennej predajne“ v každom čase.SÚŤAŽÍME VAŠE ZÁKAZKY

Proces verejného obstarávania je zložitým procesom, pri ktorom je nutné zachovať princíp čestnej súťaže, hospodárnosti, transparentnosti, efektívnosti a zároveň dodržiavať platnú legislatívu. Spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. ponúka riešenia v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, a to pre všetky postupy používané vo verejnom obstarávaní. Garantujeme Vám rýchly, bezproblémový a transparentný priebeh súťaže, ktorý zahŕňa najmä:


 • prípravné konzultácie a komplexná analýza predmetu obstarávania

 • výber najvhodnejšieho postupu obstarávania v súlade s platnou legislatívou

 • vypracovanie súťažných podkladov tvorbu obchodných podmienok

 • komunikáciu s uchádzačmi

 • vypracovanie dokumentácie z vyhodnotenia súťaže

 • ochranu záujmov verejného obstarávateľa a obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie, v rámci administratívnych kontrol pred Riadiacimi a Sprostredkovateľskými orgánmi, a iných konaniach týkajúcich sa uskutočnených obstarávaní

 • archiváciu dokumentácie vo verejnom obstarávaní

 • elektronické/printové spracovanie dokumentácie


SME ČLENOM ÚNIE PROFESIONÁLOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA od roku 2020. UPVO je nezávislým občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na podporu konzultantov a konzultačných spoločností pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania. V súčasnosti združuje viac ako 30 členov, ktorí ročne realizujú rádovo stovky verejných obstarávaní a za posledné 3 roky realizovali zákazky v súčte v hodnote viac ako 3 miliardy EUR. Viac na https://upvo.sk/.


SLEDUJEME ŽIVOTASCHOPNOSŤ VAŠICH PROJEKTOV

Následný monitoring a evaluácia projektu po dosiahnutí výsledkov aj dopadov sú dôležité súčasti projektového cyklu, keďže projekt nekončí preplatením zdrojov od donora. Prevezmeme projekt v akejkoľvek fáze a dotiahneme ho do úspešného konca! Máme skúsenosti s auditmi EK a naše projekty spĺňajú vysoké štandardy. Pozrite si stovky našich referencií za roky odbornej práce.

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU!

https://www.mediinvest.sk/referencie