FAQ

Načo slúži portál ITMS2014+?

Verejný portál ITMS2014+ slúži na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je nutná registrácia do systému ITMS2014+. Registrácia do systému prebieha pomocou elektronického formulára - Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK). Formulár ŽoNFP aj s prílohami sa predkladá prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyhlasovateľovi výzvy. Vyhlasovateľ výzvy žiadosť zaregistruje a spracuje. O výsledku schvaľovacieho procesu Vás bude informovať. Zároveň prostredníctvom systému ITMS2014+ prebieha kompletný proces implementácie a riadenia projektu (podávanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, zmenových konaní....).


Kde nájdem prehľad vyhlásených a plánovaných výziev?

Všetky aktuálne a plánované výzvy sú pravidelne zverejňované na web-portáloch jednotlivých ministerstiev prostredníctovm „harmonogramu výziev“ pre jednotlivé operačné programy. Zároveň funguje na stránkach ITMS2014+ Vyhľadávač grantov. Kompletnú informáciu získate tiež na stránke Partnerskej dohody. Samozrejme, špecifické informácie Vám vieme podať na spoločnom stretnutí, kde si odkonzultujeme Váš zámer do hĺbky, aby nezlyhal napríklad na formálnych náležitostiach, alebo špecifických podmienkach výzvy.


Kto môže byť žiadateľom/prijímateľom nenávratného finančného príspevku/dotácie?

Žiadateľom/prijímateľom nenávratného finančného príspevku/dotácie môže byť subjekt oprávnený pre danú výzvu, napr. obec, mesto, VÚC, fyzická osoba, právnická osoba, vzdelávacia organizácia, nezisková organizácia, rozpočtová organizácia, SZČO, slobodné povolenie....atď. Oprávnenosť žiadateľa Vám overíme v rámci poradenstva a konzultácii v spoločnosti MEDIINVEST Consulting. 


Aký je postup pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok?

Projekt musí byť spracovaný v súlade s podmienkami oprávnenosti vyhlásenej výzvy, zároveň musia byť k nemu priložené povinné prílohy v zmysle danej výzvy. Takýto zámer môže byť spracovaný do formulára žiadosti o nenávratný príspevok a zaslaný na riadiaci, resp. sprostredkovateľský orgán vyhlasovateľa výzvy. Odborné poradenstvo k oprávnenosti zámeru a postupu pri spracovaní žiadosti je nevyhnutnou súčasťou celého procesu. Žiadosť sa podľa inštrukcií vyhlasovateľa buď odosiela prostredníctvom elektronických portálov, alebo v papierovej podobe. V prípade chýbajúcich administratívnych náležitostí je žiadateľ vyzvaný na ich doplnenie v stanovenej lehote.