Miestne akčné skupiny

MAS – miestna akčná skupina

MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) a udelený štatút MAS. 

MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. 

Miestne akčné skupiny sa riadia platným Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020 a jeho dodatkami. 

Metóda LEADER predstavuje inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia – t. z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia. Medzi kľúčové znaky metódy LEADER patria: 

  • Oblastné stratégie miestneho rozvoja
  • Prístup zdola nahor
  • Verejno-súkromné partnerstvá: MAS
  • Uľahčovanie inovácie
  • Integrované a viac sektorové akcie
  • Vytváranie sietí
  • Spolupráca


Schválené MAS s udeleným štatútom

    Do konca roka 2018 udelila PPA štatúty celkovo 110 MAS v rámci Slovenskej republiky, z ktorých najviac - 23 - sa nachádza na území Prešovského kraja, a to: