VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Dátum: 27.12.2022

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2022

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pod.) Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 401, 0947 940 402.

Naspäť na výpis