VÝZVA Č. 65/PRV/2022

Dátum: 16.11.2022

Poľnohospodárska platobná agentúra dňa 15.11.2022 zverejnila Výzvu č. 65/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 pre: 

Opatrenie: 4 - Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Alokácia: 50 mil. Eur

Termín uzávierky: 6.4.2023

Oprávnený žiadatelia: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby

Naspäť na výpis