Výzva č.40/PRV/2019 pre podopatrenie 8.6

Autor: Lucia Kolpaková | Dátum: 05.06.2019

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu č. 40/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Uzavretá výzva, platná do 13.9.2019.

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 19.8.2019 - 13.9.2019.


Naspäť na výpis