Zvýšenie počtu žiakov SOŚ na praktickom vyučovaní

Dátum: 30.09.2021

Hodnotiace kolá: 15.11.2021, 17.01.2021

Alokácia: 19 125 000 Eur

Min. výška NFP: nie je stanovená

Max. výška NFP: nie je stanovená

Spolufinancovanie: 5%

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
• organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy), stredné odborné školy/odborné učilištia)
• samosprávne kraje, stredné odborné školy/odborné učilištia,
• mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, stredné odborné školy/odborné učilištia,
• právnické a fyzické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka), stredné odborné školy/odborné učilištia.
OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT:
a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre
o praktické vyučovanie,
o odborný výcvik, odbornú prax,
o celoživotné vzdelávanie,
o jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
o knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,
b) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
o stredných odborných škôl,
o centier odborného vzdelávania a prípravy,
o stredísk odbornej praxe,
o školského hospodárstva,
e) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
o stredných odborných škôl,
o centier odborného vzdelávania a prípravy,
o stredísk odbornej praxe,
o školských hospodárstiev a
o internátov.

Naspäť na výpis