Výzva pre poľnohospodárov

Dátum: 17.12.2020

PPA vyhlásila výzvu pre podopatrenie 4.1 4.1 PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV Z PRV 2014-2020

Alokácia: 21 mil. EUR
Oprávnení žiadatelia: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe
Min. výška výdavkov: 10 000 Eur
Max. výška výdavkov: 60 000 Eur
Termín uzávierky: 31. 3. 2021
Výška podpory: 50% v prípade menej rozvinutých regiónov (40% BA)
70% pre mladých poľnohospodárov a ekologické poľnohospodárstvo

Oblasť: 1. Špeciálna rastlinná výroba
Oprávnené činnosti
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby;
- Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
- Investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti;
- Investície do obstarania techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; pričom oprávnené sú len kompletné závlahové detaily;
- Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu podniku;
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
- Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.

Oblasť: 2. Živočíšna výroba
Oprávnené činnosti
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
- Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
- Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
- Investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže
v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, konkrétne oprávnené aktivity, podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, Prešov.
Kontaktné osoby:
Mgr. Maroš Kušnír – 0948 056 856; kusnir@mediinvest.sk
Ing. Dana Jenčová – 0915 942 434; jencova@mediinvest.sk
Naša práca hovorí za nás https://www.mediinvest.sk/refe...
PORADENSTVO a VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA JEDNOM MIESTE
Pýtajte sa nás na online konzultáciu Vášho projektu!

Naspäť na výpis