Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov

Dátum: 11.09.2020

Oprávnení žiadatelia:

- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa zapojili do národného projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK“

Min. a max. výška príspevku: nestanovuje sa

Spolufinancovanie: 5%

Oprávnené aktivity:

1. usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami MRK (prvý obvod)

2. usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom priamo nadväzujúcich na osídlenie MRK, tzn. nadväzujúcich na prvý obvod, vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde

3. činnosti konzultanta JPÚ pred podaním žiadosti o povolenie JPÚ a/alebo počas prípravného konania

Viac informácií v prílohe s názvom Informácia pre klienta

Naspäť na výpis