Triedený zber komunálnych odpadov

Dátum: 18.11.2021

Hodnotiace kolá: 17.január 2022, 15. marec 2022

Alokácia: 10 mil. Eur

Spolufinancovanie: 5%

Oprávnení žiadatelia:

• obec alebo združenie obcí

• príspevková alebo rozpočtová organizácia obce

• právnická osoba oprávnená na podnikanie

• nezisková organizácia

• združenie právnických osôb

Hlavná aktivita:

• výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov / zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO

• nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO – zberné nádoby, veľkokapacitné kontajnery

• nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – zberové vozidlá, zariadenia na mechanickú úpravu

Oprávnené výdavky:

• Softvér

• Oceniteľné práva

• Stavby – stavebné práce, nákup stavieb, prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor

• SHV – nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (zberné nádoby, stroje pre nakladanie s KO, váha, drvič), kamerový systém, nákup výpočtovej techniky

• Dopravné prostriedky – nákladné vozidlá, traktory, vlečky a ťahače, zberové vozidlá

• Pozemky

• Služby – externý manažment, znalecký posudok, publicita projektu

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove alebo na tel. čísle: 0948 056 856.

Naspäť na výpis