Rozvoj lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov

Autor: RA NSRV SR pre Prešovský kraj | Dátum: 04.03.2020

PPA zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.4 výzvu č. 45/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Samotnú výzvu aj s prílohami nájdete na webe PPA: 

https://www.apa.sk/45-prv-2020

Pre bezplatné poradenstvo prosím kontaktujte Regionálnu anténu NSRV SR pre Prešovský kraj.

Naspäť na výpis