Podpora budovania základnej infraštruktúry

Dátum: 26.11.2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 14.01.2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 28.02.2022

Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 10 mil. Eur

Oprávnení žiadatelia: Obce s prítomnosťou MRK zapísané v Atlase rómskych komunít 2019

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov: v závislosti od počtu MRK

Oprávnené aktivity:

- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá

- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej)

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov

- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov a mostných objektov pre motorové vozidlá

- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu

- výstavba verejného osvetlenia

- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti

❖ Predmetom realizácie projektu nemôže byť výlučne len výstavba verejného osvetlenia.

❖ Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu.

❖ Podporené môže byť len osídlenie, ktoré nebolo súčasťou už schválenej ŽoNFP v predchádzajúcich kolách tejto výzvy.

Naspäť na výpis