Nórske granty 2014 - 2020

Autor: MEDIINVEST Consulting | Dátum: 22.07.2020

MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV

NÓRSKE GRANTY 2014-2021

Termín predkladania Žiadostí o projekt: 30.10.2020

Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 7 700 000 Eur

Minimálna výška žiadaného grantu: 200 000 Eur

Maximálne výška žiadaného grantu: 1 000 000 Eur


Oprávnení žiadatelia:

- Banskobystrický, Košický a Prešovský samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

- Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

- Orgány štátnej správy

Povinný partner:

- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- obce,

- vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov,

- MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce s deťmi a mládežou.


Oprávnené aktivity:

1. Aktivity súvisiace so sociálnym a hospodárskym rozvojom v konkrétnych zemepisných oblastiach, ako napríklad:

• umelecké a kultúrne vzdelávanie,

• športové a fyzické aktivity.

2. Intervencie na zvýšenie vyhliadky na zamestnanie, ako napríklad:

• vzdelávanie a odborné školenia a kurzy týkajúce sa zamestnania/povolania,

• tvorivé a jazykové kurzy,

• kurzy a školenia zamerané osobite na regionálne potreby, napr. stavebníctvo, výroby, cestovných ruch atď.

3. Aktivity zamerané na zlepšenie/rozšírenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce.

4. Antidiskriminačné aktivity zamerané na skupiny ohrozené sociálnym a hospodárskym vylúčením, ako napríklad:

• činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,

• ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním a domácim násilím,

• činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne,

• práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia podozrivých zdrojov informácií,

• ďalšie činnosti osobitne zamerané na ohrozené deti a mládež.

5. Aktivity súvisiace so systémami vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad:

• podpora materských škôl,

• podpora komunitných sociálnych služieb,

• vzdelávacie aktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti,

• včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

6. Aktivity súvisiace s prevenciou predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako napríklad: • letné školy pre neprospievajúcich žiakov,

• vyučovacie hodiny po škole navyše pre neprospievajúcich žiakov,

• súbežná práca s učiteľmi a poradenská služba pre rodičov a žiakov,

• poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá).

Oprávnené výdavky:

- náklady na budovanie infraštruktúry nesmú preskočiť 70 % celkových oprávnených nákladov (stavebné práce)

- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o projekt a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove alebo na tel. čísle: 0948 174 346, Ing. Vladimíra Pohorelcová.

Naspäť na výpis