MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV II

Autor: MEDIINVEST CONSULTING | Dátum: 16.09.2020

Všetky informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o projekt a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove alebo na tel. čísle: 0948 174 346.  


Oprávnené aktivity:

Aktivity súvisiace s bývaním, ako napríklad:

• poradenské služby na zabezpečenie stability bývania a prevencie straty bývania,

• podpora pri podávaní žiadostí o sociálne bývanie,

• činnosti pre komunitu zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa bývania,

• kurzy finančnej gramotnosti,

• kurzy svojpomocnej výstavby,

• právne služby súvisiace s vlastníckymi právami,

• akčné plány, stratégia, verejná politika, komunitné služby,

• zavedenie riadenia, mapovanie situácie v oblasti bývania.

Aktivity súvisiace so zamestnaním, ako napríklad:

• finančné kurzy, kurzy IT a kurzy gramotnosti,

• kurzy výroby, stavebných prác a iné kurzy zvyšujúce zamestnateľnosť ľudí žijúcich v MRK,

• podpora pri uchádzaní sa o zamestnanie, vrátane vypracovania životopisu,

• aktivácia trhu práce, schémy pre školenia zamerané na usmerňovanie a poradenstvo.

Aktivity súvisiace so zdravím, ako napríklad:

• verejné stavebné práce súvisiace so zdravím, ako napríklad kanalizácia, čističky vôd (tieto

musia byť vždy spojené so školeniami zamestnávania pre ľudí žijúcich v MRK),

• včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,

• poradenské služby, vrátane psychologických a sociálnych služieb,

• mentorské programy pre rôzne skupiny, napr. tehotné matky, staršie osoby, deti atď.

• programy na zvýšenie povedomia o zdraví a/alebo vzdelávacie programy týkajúce sa zdravia

• zriadenie zdravotníckeho zariadenia (primárneho kontaktu) v MRK.

Aktivity súvisiace so vzdelávaním (so zameraním na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky), ako napríklad:

• podpora materských škôl (vzdelávanie) a/alebo predškolskej prípravy,

• podpora budovania vzdelávacej infraštruktúry (napr. modulárne školy),

• podpora komunitných sociálnych služieb,

• letné školy pre neprospievajúcich žiakov,

• podpora neformálneho vzdelávania a moderných programov osobného rozvoja pre mladých

ľudí z MRK (s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky),

• vyučovacie hodiny po škole pre neprospievajúcich žiakov,

• súbežná práca s miestnymi a regionálnymi samosprávami, s učiteľmi a poradenskými službami,

rodičmi a žiakmi,

• školenia pre komunitných pracovníkov, učiteľov, asistentov osvety zdravia a iných terénnych

pracovníkov,

• poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá).

Aktivity súvisiace so zamedzením diskriminácie, ako napríklad:

• činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane

sociálnych médií,

• ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním, domácim

násilím,

• činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne,

• práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia falošných správ a dezinformácií

• podpora komunitných sociálnych služieb,

• ďalšie činnosti zamerané osobitne na ohrozené deti a mládež.

Naspäť na výpis