MIESTNY ROZVOJ, ODSTRAŇOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV

Autor: MEDIINVEST CONSULTING | Dátum: 25.11.2020

Všetky informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o projekt a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove alebo na tel. čísle: 0948 174 346.  

Podmienky výzvy:

  1. Maximálna výška žiadaného grantu: 200 tis €
  2. Uzavretie výzvy: 1.3.2021
  3. Spolufinancovanie: Pre subjekty verejnej správy a mimovládne organizácie sa spolufinancovanie nevyžaduje.
  4. Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  5. Partner projektu: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu je považovaná za oprávneného partnera projektu (partner z Nórska je výhodou).
  6. Aktivity projektu: riadené kurzy (tzv. mäkké aktivity na podporu zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania):
  • advokácia, zvyšovanie povedomia a vyhľadávacie činnosti smerom k občanom,

• občiansky aktivizmus, dobrovoľníctvo a účasť občanov,

• boj proti nenávistným prejavom (anticiganizmus a rasizmus proti Rómom) vrátane podpory sietí pracujúcich s obeťami trestných činov z nenávisti,

• vytváranie sietí medzi mimovládnymi organizáciami, subjektmi verejného a súkromného sektora s cieľom zlepšiť miestnu situáciu,

• občianske vzdelávanie a školenia, práca s občanmi, účasť na miestnom rozhodovaní,

• aktivity zamerané na posilnenie postavenia rómskych dievčat a žien,

• prevencia všetkých foriem násilia,

• aktivity zamerané na rovnaké zaobchádzanie, desegregáciu a nediskriminačné praktiky v rôznych sférach života ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách,

• komunitný výskum a analýzy s cieľom informovať miestnych a regionálnych tvorcov politiky o situácii v konkrétnej marginalizovanej rómskej komunite,

• medzikultúrny dialóg vrátane platforiem pre interakciu medzi menšinami a väčšinou, dialóg medzi generáciami.

Podporuje a uprednostňuje sa synergia s ostatnými oblasťami programu (zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie).

Očakáva sa, že v rámci projektov budú služby poskytnuté najmenej 400 Rómom žijúcim v marginalizovanej rómskej komunite (komunitách). Očakáva sa tiež, že sa zlepšia vzájomné vzťahy medzi komunitami (rómskymi a nerómskymi). Úroveň vzájomného rešpektu na miestnej úrovni by sa mala zvýšiť, okrem iného aj prostredníctvom implementácie aktivít na preklenutie rozdielov (očakáva sa aspoň jedna aktivita na preklenutie rozdielov v rámci každého projektu).

  1. Trvanie projektu: 2 roky
  2. link na výzvu: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-odstranovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ldi03/
Naspäť na výpis