Budovanie environmentálnych centier

Dátum: 24.05.2021

MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP vyhlásilo dňa 20. mája 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: OPKZP-PO2-SC211-2021-67 zameranú na:

„Budovanie environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy“

Hodnotiace kolá: 30.7.2021, 29.10.2021                                              Alokácia: 10 mil. Eur

Celkové oprávnené výdavky: max. 2 mil. Eur                                           Spolufinancovanie: 5%

Oprávnení žiadatelia:

  1. 1. subjekty ústrednej štátnej správy a verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany ŽP
  2. 2. subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, VÚC)
  3. 3. neziskový sektor - nezisková organizácia, nadácia, združenie fyzických osôb, združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany ŽP

Oprávnenosť aktivít: 

1) zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

- výstavba alebo rekonštrukcia budovy budúceho envirocentra. Súčasťou výstavby alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (napr. realizácia opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody na/pri budove envirocentra), ktoré vytvoria fyzické prostredie pre zriadenie envirocentra,

- nákup hnuteľných vecí za účelom vytvorenia materiálno-technického zázemia pre realizáciu informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

2) Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy

- informačné semináre, workshopy a konferencie, interaktívne výstavy s prednáškami, informačné dni, praktická environmentálna výchova, semináre, tréningy a ukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov, zážitkové aktivity environmentálnej výchovy, inšpiratívne a zážitkové programy, tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových a prezentačných materiálov, tvorba audiovizuálnych dokumentov a pod.

Podmienka: predmetom hlavnej aktivity projektu musia byť obe podaktivity projektu.

Oprávnené výdavky: 

- nákup alebo modernizácia softvéru, stavebné práce: novostavba, rekonštrukcia, prístavba, demolácia, nákup stavieb, projektová dokumentácia, stavebný dozor, nákup: výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, interiérového vybavenia, materiálu, kníh, časopisov, nákup pozemkov, informačné aktivity, vypracovanie odborných propagačných materiálov, grafické spracovanie a veľkokapacitná tlač, tlmočnícke služby, externé riadenie projektu, mzdové výdavky (interné riadenie projektu, realizácia hlavnej aktivity)

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove alebo na tel. čísle: 0948 056 856.

Naspäť na výpis