PORADENSTVO V OBLASTI INVESTIČNÝCH ZÁMEROV
A SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

Vzdelávame sa s Vami

PROJEKT "Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu“

 

Konkrétnym príkladom príspevku k celoživotnému vzdelávaniu pracovníkov veľkých priemyselných firiem je náš projekt „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie. V rámci projektu bolo vzdelávaných celkovo 246 zamestnancov veľkých výrobných spoločností.

MEDIINVEST

Predmetom projektu bola tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre zamestnancov vrátane samotných školení v oblastiach „Odborné vzdelávanie v oblasti technológie“, „Inovácie, inovačný manažment“, „IKT v praxi“ atď.

MEDIINVEST

Naša spoločnosť získala štatút Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 - 2020., ktorá okrem iných činností organizuje aj vzdelávacie a informačné semináre v oblasti rozvoja vidieka. Semináre sú zamerané na obce a mestá, podnikateľský sektor, poľnohospodárstvo, lesníctvo či neziskový sektor.

MEDIINVEST

Vzdelávame sa pre Vás

V dnešnom hektickom svete plnom zmien sa výrazne presadzujú podniky, ktoré investujú do vzdelania svojich zamestnancov, pretože inovácie a rast podniku môže byť zabezpečený iba znalými, vzdelanými a zručnými pracovníkmi. Rýchly rozvoj a zmeny s ním súvisiace si vyžadujú neustálu potrebu prijímať a rozširovať poznatky a zručnosti v priebehu celého života. Všetci členovia nášho pracovného tímu disponujú vysokoškolským vzdelaním, sú odborne zdatní v problematike projektového manažmentu, regionálneho rozvoja, poľnohospodárstva, lesníctva, ekológie a environmentalistiky, ekonómie, účtovníctva, mediátorstva či práva. Absolvovali aj dodatočné vzdelávanie špecializované napr. na riadenie projektov, jazykový rozvoj, ochranu osobných údajov, prácu s klientom, personalistiku a účtovníctvo, životné prostredie a pod. Manažéri ovládajú komunikačné nástroje a nástroje informovanosti, disponujú prezentačnými zručnosťami a skúsenosťami s organizovaním konferencií a workshopov.