PORADENSTVO V OBLASTI INVESTIČNÝCH ZÁMEROV
A SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

TVORÍME

„Treba mať veľké túžby, z ktorých sa rodia veľké projekty“ Tereza z Avily

projekt

Nové programové obdobie 2014-2020 nám prinieslo nové OPERAČNÉ PROGRAMY, v rámci ktorých našim klientom pomáhame pripraviť zaujímavé, reálne a zmysluplné zámery:

o    Integrovaná infraštruktúra

o    Ľudské zdroje

o    Výskum a inovácie

o    Kvalita životného prostredia

o    Integrovaný regionálny operačný program

o    Efektívna verejná správa

o    Technická pomoc

o    Program rozvoja vidieka

o    Rybné hospodárstvo

 

·    Úspešné čerpanie eurofondov ako aj domácich dotácií si vyžaduje kvalitnej žiadosti, ktorá je v súlade s národnými a európskymi nariadeniami v oblasti čerpania EÚ fondov. Vypracovanie kvalitnej žiadosti si vyžaduje kvalitný tím a čas, ktorý príprave venujeme. V rámci predprojektovej prípravy určíme oprávnenosť žiadateľa, zámeru, miesta realizácie či pripravenosť klienta na jeho realizáciu. V rámci samotnej prípravnej fázy spracujeme žiadosť na základe zámeru klienta tak, aby napĺňal všetky zadané kritéria financujúceho programu, pripravíme rozpočet, nevyhnutné štúdie, posudky, analýzy. Pripravíme klientovi  povinné prílohy, skontrolujeme formálnu stránku žiadosti, odkomunikujeme žiadosť s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom či implementačnou jednotkou. Projektovú žiadosť zadministrujeme do podoby odoslania na riadiaci orgán a v prípade potreby doplníme žiadosť o NFP o požadované zmeny.

 

UVÁDZAME DO ŽIVOTA

Schválený projekt prejde našimi rukami od podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok až po jeho evaluáciu. Projektový manažment resp. riadenie projektu je dosiahnutie cieľa, výstupov a produktov projektu prostredníctvom efektívneho nasadenia „know-how“, schopností, nástrojov, techník a prostriedkov do realizácie jednotlivých aktivít v projekte. Príjemca pomoci často krát nedisponuje dostatočnými odbornými kapacitami na riadenie projektu. Tím spoločnosti MEDIINVEST Consulting má potrebné znalosti a skúsenosti z riadenia resp. implementácie projektov do života z minulých programových období či už predvstupových fondov, skráteného programového obdobia 2004 – 2006 či ukončeného obdobia 2007 – 2013. Používame metodiku, pri ktorej sú projekty pripravované a realizované z hľadiska komplexných požiadaviek na stanovenú stratégiu a ciele daného programu, právne, finančné a technické predpisy. Snažíme sa o dodržiavanie SMART princípov (specific,  measurable, achievable, realistic, time-bouding) a zohľadňujeme životný cyklus projektov v nadväznosti na strategické ciele žiadateľa resp. príjemcu pomoci. Naši pracovníci používajú metodiku riadenia projektov PRINCE2 a postupy stanovené v rámci dodržiavania ISO princípov. Plánovanie zdrojov, riadenie rizík, evidencia projektovej dokumentácie či riadenie zmien v projekte sú u nás bežnou implementačnou praxou. Pravidelná komunikácia s klientom a reporting progresu projektu sú našou silnou stránkou. Tieto činnosti sa odohrávajú v našej kancelárii každodenne s cieľom zabezpečiť klientovi poradenstvo „kamennej predajne“ nie iba virtuálnej duše.

 

SLEDUJEME ŽIVOTASCHOPNOSŤ

Následný monitoring a evaluácia projektu po dosiahnutí výsledkov aj dopadov sú dôležité súčasti projektového cyklu, keďže projekt nekončí preplatením zdrojov od donora. Prevezmeme projekt v akejkoľvek fáze a dotiahneme ho do úspešného konca!

 

Obdobne postupujeme i v prípade komunitárnych či iných projektov zo zdrojov rôznych medzinárodných donorských organizácií, zaoberáme sa vytváraním sociálnych podnikov či žiadosťami o investičnú pomoc. V prípade medzinárodných projektov pridávame SIEŤOVANIE, v rámci ktorého využívame cudzie jazyky. V kancelárii hovoríme slovom a písmom rusky, anglicky, taliansky a nemecky, dorozumieme sa poľsky.

 

Tešíme sa na spoluprácu! Oslovte nás, sme tu pre Vás J