PORADENSTVO V OBLASTI INVESTIČNÝCH ZÁMEROV
A SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Naša spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti investičných zámerov a spracovanie rozvojových projektov. Na slovenskom poradenskom trhu pôsobíme od roku 2010 a zaoberáme sa prioritne spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a ich implementáciou. Spoločnosť taktiež pôsobí v oblasti rozvoja vidieka, úspor energií, pripravuje školiace programy pre predstaviteľov samospráv a tretieho sektora, realizuje školiace aktivity v rôznych oblastiach celoživotného vzdelávania ako aj v oblasti projektového manažmentu.

Našim klientom poskytujeme tieto služby

 • služby podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • administratívne služby
 • reklamné a marketingové služby
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • vydavateľská činnosť
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním služieb "rýchla kancelária"
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
 • verejné obstarávanie

 

Klientovi poskytujeme komplexný servis služieb od predprojektovej fázy cez projektovú a evaluačnú fázu. V rámci predprojektovej prípravy spracovávame rôzne druhy analýz, prípadových štúdií, rozpočtov či pripravujeme posudky k predloženým projektovým zámerom. V rámci samotnej projektovej prípravy vypracovávame žiadosti o grant, podpornú dokumentáciu, finančné analýzy, plány, časové harmonogramy, zabezpečujeme jednania s projektovými partnermi, posúdenie partnerských zmlúv, zabezpečujeme externé riadenie projektu (spracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, informovania a komunikácie o projekte). V rámci postprojektových činností zabezpečujeme následný monitoring a evaluáciu realizovaných projektov. V spojení s externými partnermi rozvíjame sekciu energetiky, kde je našim cieľom dosiahnutie úspor energií a finančných prostriedkov našich klientov pri zabezpečení používateľského komfortu vo verejných budovách ako aj v súkromných prevádzkach.

Projekty šité „na mieru“
Naša spoločnosť dokáže pripraviť projekty „na mieru“ pre záujemcov z rôznych oblastí. Či ste obec, podnikateľ, umelec, spoločnosť, výrobný podnik, samostatne hospodáriaci roľník, farmár, poľnohospodárske družstvo, lesník, pozemkové spoločenstvo, radi Vám pomôžeme s realizáciou Vašich investičných zámerov a s konkrétnymi krokmi potrebnými pre Váš ďalší rozvoj.

PHRaSR, Stratégia miestneho rozvoja CLLD
Naša spoločnosť ponúka možnosť vypracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (Program rozvoja obce), resp. spoločného rozvoja viacerých obcí v súlade s novelou zákona o regionálnom rozvoji. Okrem samotného vypracovania PHRaSR ponúkame:
  * doplnenie PHRaSR,
  * aktualizácia PHRaSR,
  * vypracovanie spoločného PHRaSR viacerých obcí (mikroregión)
 

Silnou stránkou spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o. je, že sa vo svojej činnosti opiera o dlhoročné skúsenosti, vedomosti a znalosti svojich pracovníkov a externých konzultantov. Počas svojej existencie si spoločnosť vytvorila portfólio dôveryhodných a stabilných partnerov, medzi ktorých patria: Mesto Lipany, Mesto Kežmarok, Mesto Podolínec, Mesto Moldava nad Bodvou, Mesto Svit, Obec Jarovnice, Hervartov, Bžany, Torysa, Veľký Lipník, Štítnik, Poloma, Sečovská Polianka, Víťaz, Ďurkov, Krivany, Kružlov, Lukov, Gerlachov, Kurov, Petrová, Cigeľka, Becherov, Marhaň, Harhaj, Kobyly, Veľká Lomnica, Liptovská Teplička, Nová Lesná, Víťaz, Hranovnica, Petrovany, Družstevná pri Hornáde, Trstené pri Hornáde,, Kluknava, spoločnosť Commerc Service spol. s.r.o., Protech Service, s.r.o., Pivovar Kaltenecker s.r.o., PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., GOHR, s.r.o., ORAC Slovakia s.r.o., VADIN s.r.o., SCHULE Slovakia, ChemosvitFolie, a.s., Tatramat – Ohrievače vody a iné.

 

Dňom 22. 06. 2015 boli našej spoločnosti udelené ISO certifikáty, ktoré každoročne obháji v rámci certifikačných auditov, a to:

           

 • Certifikát manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001
 • Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001
 • Certifikát manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001; 

v odboroch:

 • poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov;
 • poradenstvo marketingové, účtovné, materiálové, personálne, školenia a semináre;
 • inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva.

Dlhodobo sme pracovali na tom, aby procesy v našej firme boli nastavené efektívne a profesionálne a aby vyhovovali kritériám najvyššej kvality v poskytovaní odborných poradenských a konzultačných služieb. Certifikáty kvality nám vydala medzinárodne akreditovaná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s. r. o. a sú pre nášho zákazníka potvrdením kvalitatívneho štandardu poradenskej firmy. Vernosť našich klientov nám potvrdzuje kvalitu služieb, ktorú sa snažíme každým dňom zdokonaľovať, no ISO certifikát nás zaradzuje medzi spoločnosti s medzinárodne uznávanou kvalitatívnou latkou, medzi medzinárodne zodpovedných partnerov s kvalitnými službami, ktorých služby môže v plnej miere využiť nie len domáci či zahraničný partner, ale aj štátna organizácia či verejný sektor.

Hovoríme niekoľkými cudzími jazykmi, čo nám dáva ďalšiu paletu možností zapájať sa do medzinárodných projektov.