PORADENSTVO V OBLASTI INVESTIČNÝCH ZÁMEROV
A SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ENERGIE

Slovenská republika sa v oblasti energetiky a ochrany klímy Európskeho spoločenstva zaviazala aplikovať Ciele EU2020 (agendy „3x20“) formou 20%-ného zvýšenia energetickej efektívnosti, 20%-ného zvýšenia podielu OZE v rámci energetického mixu a 20%-ného zníženia emisií CO2.

Spoločnosť MEDIINVEST Consulting aktívne podporuje optimalizačný proces úspor energií v komunálnej aj súkromnej sfére. Naše služby zahŕňajú sprostredkovanie týchto optimalizačných produktov:

 • ENERGETICKÝ MANAŽMENT

  ENERGETICKÝ MANAŽMENT = systematický proces monitorovania, kontrolovania, analyzovania a navrhovania opatrení smerujúcich k znižovaniu spotrieb energie a znižovaniu nákladov za tieto spotreby.

  Výhody:

  • sústavná kontrola dodávateľov energií a zmluvných podmienok
  • analýza trhu s energiami a výber dodávateľa
  • sledovanie a riadenie spotrieb energií v reálnom čase (monitoring)
  • možnosť okamžite reagovať a zabrániť veľkým škodám
  • významná pomoc pri návrhu racionalizačných opatrení
  • plánovanie spotrieb energií a súvisiacich nákladov (targeting)
  • zníženie nákladov na energie
  • environmentálne prínosy
 • ANALÝZA SPOTRIEB
  • Viete koľko dnes platíte za energie?
  • Viete čo Vás stojí jednotka energií a či je Vaša cena primeraná trhu?
  • Viete aké povinnosti máte ako vlastník budovy v zmysle monitoringu spotrieb energií?

  Analýza spotrieb spočíva v preskúmaní a vyhodnotení spotrieb základných médií (elektrina, zemný plyn, voda) minimálne za 3-r. obdobie. Výstupom je záverečná správa obsahujúca množstvo spotrebovanej energie možnosti neinvestičných úspor a stanovenie predpokladanej výšky úspor, ako aj neinvestičné a investičné opatrenia na optimalizáciu spotrieb energií v budovách, na verejnom osvetlení či pri samotnej výrobe.

 • SPOLOČNÉ OBSTARÁVANIE NÁKUPU MÉDIÍ

  Cieľom spoločného obstarania nákupu médií je združiť čo najviac subjektov v regióne, pričom veľký balík energie predstavuje najvýhodnejšiu cenu komodity a prináša samotné úspory.

 • PODPORNÁ ENERGETICKÁ SLUŽBA

  PES zahŕňa poradenskú a informačnú činnosť o možnostiach úspor, vzdelávanie a školenie zamestnancov, optimalizáciu prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy, rozpočítanie nákladov na teplo alebo TV a samotný energetický manažment.

 • MONITORING a TARGETING

  M&T predstavuje kontinuálne diaľkové zhromaždenie prevádzkových údajov objektov s cieľom odhaliť a vyriešiť anomálie v spotrebe alebo vo výdavkoch, pričom účinnosť týchto programov vykazuje zníženie ročných nákladov na energiu cca 5-15%.

  Zároveň poskytujeme aj poradenstvo pri riešení financovania konečných investícií napr. formou EPC projektov, zvýhodneným bankovým financovaním alebo dotačnými schémami v rámci EŠIF.

  Či ste podnikateľ alebo obec, šetrenie energiami sa týka Vašej peňaženky.

  Kontaktujte nás:

 

Spoločnosť MEDIINVEST Consulting je okrem iných projektov aj partnerom projektu Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer poznatkov do praxe, v rámci ktorého uzatvorila Dohodu o pristúpení k Memorandu o spolupráci. Spoločným cieľom projektu je riešenie spoločných problémov a výziev v oblasti energetických úspor, realizácia aktivít zameraných na podporu rozvoja cezhraničných investícií a inovácií v uvedenej problematike.

Energie
Energie
Energie